Ochrana osobních údajů | Key4You.cz

Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále jen “GDPR” ). GDPR stanovuje pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidla týkající se volného pohybu osobních údajů a chrání základní práva a svobody fyzických osob, zejména jejich právo na ochranu osobních údajů. GDPR se vztahuje na zpracování osobních údajů v souvislosti s činnostmi provozovny správce v EU bez ohledu na to, zda zpracování probíhá v EU či mimo ni.

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě ( dále jen „subjekt údajů“ ). Jde zejména o jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefon, e-mail, IP adresu, bankovní účet, apod.

Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

Správcem osobních údajů, které jsou zpracovávany v souvislosti s provozováním e-shopu www.key4you.cz je: A

Aktiv Communication s.r.o.
IČO: 01663569
DIČ: CZ01663569
se sídlem Praha 5 - Smíchov, Holečkova 789/49, PSČ: 150 00
adresa provozovny: Na Valech 5553/14b Ostrava PSČ: 722 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.C 210009

e-mail: info@key4you.cz
( dále jen “Aktiv Communication” ).

Aktiv Communication žádá subjekt údajů o poskytnutí osobních údajů v souvislosti s registrací na a e-shopu www.key4you.cz, v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu www.key4you.cz, v případě kontaktu oddělení zákaznické podpory e-shopu www.key4you.cz, v případě udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení, v případě soutěží nebo v případě jiného používání www.key4you.cz.

Aktiv Communication dodržuje všechny zásady GDPR:

 • osobní údaje jsou ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem
 • osobní údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
 • osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány
 • osobní údaje jsou přesné a aktualizované; byla přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které jsou zpracovávany, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny
 • osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány
 • osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Aktiv Communication zpracovává osobní údaje jen pokud

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Aktiv Communication zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy o registraci ( registrace ) a kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu www.key4you.cz. Jde o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, fakturační adresa, e-mail, telefon, heslo a jedinečné uživatelské ID, IP adresa, historie nákupů, platební informace. Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto důvodu budou uloženy po dobu, po kterou je možné uplatnit vady zboží dle platných právních předpisů nebo po dobu trvání záruční lhůty určené Aktiv Communication, pokud je delší jako doba pro uplatnění vad dle platných právních předpisů.
 • subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel. Aktiv Communication zpracovává osobní údaje za účelem zasílání marketingových sdělení a zpráv o produktech, službách, akcích a další propagačních kampaních. Jde o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, heslo a jedinečné uživatelské ID, IP adresa, historie nákupů a osobní nastavení ( preference ) včetně nastavení v oblasti marketingu a používání cookies. Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto důvodu budou uloženy do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, který subjekt údajů udělil Aktiv Communication. Z odběru marketingových sdělení se může subjekt údajů kdykoliv po udělení souhlasu odhlásit odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Aktiv Communication zpracovává osobní údaje za účelem plnění daňových, účetních a jiných povinností vyplývajících z platných právních předpisů. Jde o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefon, bankovní účet. Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto důvodu budou uloženy po dobu, která je určená v daňových či jiných platných právních předpisech, které je Aktiv Communication povinna dodržovat a ze kterých jí vyplývají právní povinnosti.
 • zpracování je nezbytné z důvodu opravněného zájmu za účelem ochrany práv, majetku či bezpečí Aktiv Communication. Jde zejména o případy prevence či odhalení podvodu, zneužití, protiprávního použití majetku Aktiv Communication. Jde o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, fakturační adresa, e-mail, telefon, heslo a jedinečné uživatelské ID, IP adresa, historie nákupů, platební informace, informace o platební kartě. Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto důvodu budou uloženy po dobu, po kterou je možné uplatnit vady zboží dle platných právních předpisů nebo po dobu trvání záruční lhůty určené Aktiv Communication, pokud je delší jako doba pro uplatnění vad dle platných právních předpisů.

Aktiv Communication nezpracováva osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, o členství v odborech, a genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Aktiv Communication zajišťuje bezpečnost zpracovávaných osobních údajů za pomoci řady technických a organizačních opatření, včetně šifrovacích a autentifikačních nástrojů, před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

 • Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu byl o uvedeném právu subjekt údajů informován a odvolat souhlas je stejně snadné jako jej poskytnout.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ: 170 00.
 • Subjekt údajů má právo na informace o účelu zprácování osobních údajů, pokud je Aktiv Communication hodlá zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny a na informace o tomto jiném účelu a další nezbytné informace, a to ještě před uvedeným zpracováním pro jiný účel.
 • Subjekt údajů má právo být informován o prvním sdělení osobních údajů jinému oprávněnému příjemci.
 • Subjekt údajů má právo být informován o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a o postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
 • Subjekt údajů má právo na potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány Aktiv Communication a pokud ano, poskytne Aktiv Communication kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů Aktiv Communication, včetně profilování. Aktiv Communication osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Aktiv Communication má povinnost u každé žádosti subjektu údajů ověřit totožnost žadatele, jestli se skutečně jedná o daný subjekt údajů, jinak žadateli požadované informace poskytnuty nebudou, žádost bude odmítnuta. Žádost bude posouzena, zpracována a bude na ní odpovězeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce poté, co byla žádost doručena.

Aktiv Communication osobní údaje sdílí s třetími osobami - poskytovateli služeb zpracování plateb a platebních karet, zasílání a doručování, hostování, správu a servis údajů, distribuce elektronických zpráv, výzkumu a analýz, řízení značky a propagace produktů, jakož i za účelem administrace určitých služeb a funkcionalit. Při používání třetích osob - poskytovatelů služeb, Aktiv Communication s nimi uzavírá smlouvy vyžadující, aby tito poskytovatelé služeb zavedli vhodná opatření technicko-organizačního charakteru, aby tak chránili osobní údaje subjektů údajů. Aktiv Communication osobní údaje sdílí s třetími osobami v rozsahu nezbytném pro splnění výzev státních orgánů, nařízení soudu či příslušného právního předpisu; za účelem zabránění v protiprávním použití e-shopu www.key4you.cz, obhajoby před nároky vznesenými třetími stranami; a pomoc při bránění podvodům a při vyšetřování podvodů. Aktiv Communication osobní údaje sdílí s třetími osobami i v případě, že subjekt údajů k tomu udělil souhlas.

Aktiv Communication poskytuje informace o zpracování osobních údajů subjektům údajů písemně nebo v elektronické formě. Pokud si to subjekt údajů vyžádá, mohou být informace poskytnuty ústně, a to za předpokladu, že identita subjektu údajů je prokázána. Aktiv Communication poskytuje informace bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Aktiv Communication buď

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
 • odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud má Aktiv Communication důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost o informace, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Aktiv Communication nedovoluje dětem registraci na e-shopu www.key4you.cz, pokud nesplňují příslušný věkový limit platný v zemi, kde mají bydliště a děti mladší 13 let nemohou nikdy provést registraci na e-shopu www.key4you.cz.

Aktiv Communication z internetového prohlížeče přijímá informace, které mohou zahrnovat i osobní údaje. K přijímaní a sesbírání těchto informací používá tzv. cookies. Cookie je malý soubor, který platforma zasílá do internetového prohlížeče subjektu údajů nebo zařízení a ukládá jej v něm. Soubory cookie umožňují Aktiv Communication odlišit aktivity prováděné na zařízení zákazníka ( subjektu údajů ) od jiných uživatelů www.key4you.cz. Internetový prohlížeč v zájmu ochrany soukromí www.key4you.cz umožní pouze přístup k souborům cookie, které vám tato webová stránka sama poslala, nikoli k souborům cookie, které poslaly jiné webové stránky. Tyto informace zahrnují IP adresu; jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda zařízení subjektu údajů disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům ( features ); jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje; doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému a jeho nastavení; stát a časové pásmo; dříve navštívené webové stránky; informace o krocích subjektu údajů na www.key4you.cz, jako například klikání, nákupy a označené preference; a čas přístupu a referenční adresy URL. Aktiv Communication cookies používá ke sledování toho, jak zákazníci e-shopu www.key4you.cz tyto webové stránky používají, a jaké mají preference, což umožňuje Aktiv Communication zlepšovat poskytované služby.

Aktiv Communication používá tyto kategorie soubourů cookies:

 • funkční soubory cookie - jsou vyžadovány pro základní fungování www.key4you.cz, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují při procházení www.key4you.cz zapamatovat si subjekt údajů již během jediné návštěvy, nebo při každé návštěvě. Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také pomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.
 • soubory cookie zlepšující fungování - umožňují zlepšovat funkcionalitu www.key4you.cz tím, že Aktiv Communication sleduje jejich používání. V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na požadavky zákazníků a umožňují Aktiv Communication zapamatovat si volby vybrané pro www.key4you.cz. Pokud jsou tyto cookies odmítnuty, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod www.key4you.cz se zpomalí.
 • reklamní soubory cookie - shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu zájmům zákazníků, a to na www.key4you.cz i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování osobních údajů subjektů údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní.

Zákazník ( subjekt údajů ) má možnost své preference změnit v “Nastavení souborů cookies”.

Webové stránky www.key4you.cz mohou nabízet odkazy na webové stránky a aplikace třetích osob. Odkazem propojené webové stránky a aplikace mají vlastní ustanovení či pravidla o zpracování osobních údajů. Za obsah jakýchkoli propojených webových stránek či aplikací, ani za jejich používání, ani za postupy užívané takovými webovými stránkami či aplikacemi nenese Aktiv Communication žádnou odpovědnost.


V Praze dne 25.5.2018
Aktiv Communication